Information Håndværk Medie Træ/service Køkken Pedel Tekstil Musik
Udslusningsstrategi

Haderslev Produktionshøjskoles har et bredt sammensat tilbud med aktiviteter der tager udgangspunkt i forskellige værksteder som  køkken / service, tekstil, håndværk, træ, metal, pedel, kontor, medie og musik.

Mangfoldigheden i værkstedstilbuddet sikrer motivation og engagement hos elever med forskellige interesser og øger dermed den enkelte elevs udviklingsmuligheder.

For at sikre sigtet mod uddannelse har det enkelte værksted sigte mod de erhvervskompetencegivende uddannelser. Desuden tilbydes kreative og musiske værksteder som supplement til den personlige udvikling.

Værkstedstilbuddet bliver løbende vurderet i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, med det formål at skabe bedst mulig grundlag for et afklaringsforløb og en vellykket udviklingsproces for den enkelte elev.

Skolens vejleder forestår ind- og udskrivning af elever og er ansvarlig for, at eleven får udarbejdet en individuel forløbsplan indeholdende mål og delmål for forløbet. Denne udarbejdes inden for elevens første 4 uger på skolen.

Vejlederen indgår som sparringspartner for elever og lærere med hensyn til problemstillinger af vejledningsmæssig karakter.

Vejledere varetager den overordnede uddannelses- og erhvervsvejledning og har kontakt til eksterne samarbejdspartnere, herunder ungdomsvejledere, kuratorer, sagsbehandlere og arbejdsgivere.

Produktionsskolelærerne har et særligt ansvar for den pædagogiske hverdag på skolen, og er i kraft af den daglige kontakt med eleverne ansvarlig for, at de opnår en både faglig og almen viden, der sammen med en personlig og faglig vejledning sætter dem i stand til at fortsætte deres uddannelsesmæssige planer til  fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Det er værkstedslæreren der sammen med eleven har ansvar for at følge op på forløbsplanen. Dette gøres kontinuerligt dog mindst hver tredje måned.

Målet for elevens forløb er udgangspunktet, og der vurderes på elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. I forløbsplanen beskrives hvilke aktiviteter der iværksættes, for at eleven når sine delmål og mål. Centralt for den enkelte elev står individuel vejledning. En vejledning der sigter mod en realistisk fremtidsplan.

Skolen anvender praktikker i offentlige og private virksomheder som led i afklaring og udslusning. Der er udarbejdet en informativ praktikfolder ligesom elev og vejleder/ lærer besøger praktikstedet inden praktikken påbegyndes. Vejleder / lærer følger op på eleven i praktikforløbet.

En oversigt over praktiksteder og kontaktpersoner er under udarbejdelse.

Skolen gør brug af muligheden for undervisning under anden lovgivning til kombinationsforløb med f.eks. VUC.

Samarbejdet med VUC skal yderligere udbygges, ligesom der skal etableres et bedre samarbejde omkring opfølgning på eleverne.

For øjeblikket undersøges muligheden for kombinationsforløb i samarbejde med EUC Syd om et grundforløb i ”Fra jord til bord”.

Sammen med de øvrige sønderjyske skoler arbejdes der på en samarbejdsaftale med EUC Syd.

Vejleder oplyser ved indskrivning eleven om skolens tilbud og forventninger til samarbejdet, herunder skolens værdigrundlag. Eleven bliver på den første dag budt velkommen af skolens forstander og præsenteres for de øvrige elever. Der er herefter lærerens ansvar, at eleven introduceres på værkstedet.

Ved udskrivelse af elever er den normale procedure, at eleven er blevet afklaret, er indforstået og gjort medansvarlig for afslutningen, at der er udarbejdet og aftalt en plan for elevens videre forløb, at der inden udskrivelse er en samtale med eleven ligesom der er etableret kontakt til samarbejdspartnere.

Målet er, at eleven sendes videre, så snart de er kvalificerede til det, og der foreligger en realistisk uddannelsesplan.

Hvis en udskrivning ikke lykkes, skal eleven have mulighed for  komme tilbage til skolen.

Skolen har et velfungerende samarbejde med lokalområdet vejledere. Dette samarbejde sker blandt andet gennem det Vejledningsfaglige udvalg, Vejledningsrådet i Haderslev Kommune, og ved månedlige møder i Ungdomsvejledningen.

Der er udarbejdet samarbejdsaftale med Haderslev Kommunes Ungdomsvejledning.

Bestyrelsen har for år 2004 vedtaget, at 70 % af skolens elever udskrives til en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller til varig beskæftigelse.

For den resterende gruppe skal der inden udskrivning etableres et relevant videreforløb.

Bestyrelsen er opmærksom på, at skolen optager alle unge indenfor målgruppen, og ikke fravælger de elever der umiddelbart ved indskrivning ikke kan indgå i 70 % gruppen.

Forstander fremlægger på bestyrelsesmøderne statistikker over udslusningen samt orienterer bestyrelsen om årsager til eventuelle afvigelser. Bestyrelsen er opmærksom på, at statistikkerne kræver en nuanceret og detaljeret analyse, for at afdække de bagvedliggende faktorer / årsagssammenhænge.

Skolens udslusningsstatistik vil blive lagt til grund for strategiske overvejelser, der kan føre til en forbedret udslusning.