Information Håndværk Medie Træ/service Køkken Pedel Tekstil Musik
Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering - konklusion og handleplan.

I perioden 1. januar 1999 til 31. december 2002 har Haderslev Produktionshøjskole foretaget en undervisningsmiljøvurdering i form af en årlig mundtlig evaluering foretaget af skolen forstander og hvert

værkstedshold. Udsagn herfra er behandlet på personalemøder og uhensigtsmæssige forhold er blevet rettet, så vidt det var muligt.

Midt i oktober 2003 foretog Haderslev Produktionshøjskole atter en vurdering på elevernes undervisningsmiljø. Denne gang i form af en anonym spørgeskemaundersøgelse. (henvisning)

62 elever har besvaret spørgeskemaet og resultatet heraf er på følgende områder:

Det æstetiske

89 % af besvarelserne påpeger at der er en god atmosfære / stemning på skolen og på værkstederne. 80 % tilkendegiver at inventaret er velholdt og af god kvalitet.

58 % svarer at lokalerne er inspirerende og med områder hvor de kan slappe af.

58 % tilkendegiver dog at farverne er kedelige.

66 % udtrykker at udsmykningen er i orden.

Det fysiske

92 % svarer at de fysiske rammer er gode, og at der er god plads i lokalerne.

80 % giver udtryk for at temperaturen i lokalerne samt lys og solforholdene er passende.

83 % tilkendegiver at borde og stole er gode.

81 % svarer at nødvendigt udstyr er til rådighed.

90 % har ingen problemer med at se og høre lærere og elever.

88 % påpeger at der ikke er problemer med træk fra vinduerne.

86 % svarer at udsugningen i lokalerne er i orden.

79 % giver udtryk for at der er mulighed for hjælperedskaber ved tunge løft.

40 % mener at der er for meget støj.

80 % svarer at der er rent i lokaler, på toiletter og på værksteder.

98 % finder at adgangsforholdene til skolen, lokaler og værksteder samt parkering af cykler,

knallerter og biler er gode.

90 % svarer at skolen er handicapvenlig hvad angår parkering, lokaler og toiletter.

78 % ved hvad de skal gøre såfremt der opstår brand eller kommer til skade.

97 % tilkendegiver at der er gode omklædningsforhold.

85 % synes at skolens rygepolitik samt overholdelse heraf er i orden, men påpeger bedre forhold for

rygerne.

91 % synes at skolens misbrugspolitik samt overholdelse heraf er i orden.

41 % påpeger manglende undervisningen i sikkerhed ved maskiner.

Det psykiske

90 % svarer at de mener de har et godt helbred.

58 % er rygere.

85 % har planer for deres fremtid.

- - - - forventninger, at undervisningen er god og at de stillede kraver tilpas.

81 % tilkendegiver at samarbejdsrelationerne mellem lærere og elever, eleverne indbyrdes og på tværs af værksteder er godt.

87 % svarer at de får informationer hvad angår undervisning og aktiviteterne.

70 % er tilfreds med de sociale aktiviteter.

83 % svarer at vejledningsindsatsen er god.

84 % svarer at de har venner både på skolen og udenfor.

28 % svarer at de har været kede af det, haft mave smerter, følt manglende overskud,

haft hovedpine, koncentrationsbesvær og oplevet stress.

12 % svarer at de har prøvet at blive moppet.

Konklusion:

Undervisningsmiljøvurderingen er overvejende positiv, med meget få problemområder. Disse områder fremkommer ved at se på de enkelte spørgsmål samt besvarelserne.

Det er vigtigt at elevrådet, sikkerhedsrepræsentanterne samt skolens lærere og forstander forholder sig til områderne og udarbejder en handleplan for at minimere problemerne.

Det æstetiske:

1. Der skal til stadighed være fokus på, at der er en god atmosfære / stemning på skolen og på værk-

stederne.

2. De lange gange males færdige. V æggene holdes fortsat i de farver bygningen hidtil har haft.

Det fysiske:

1. Elevrådets forslag om brug af rygeskuret straks kommer til at fungere.

2. Skolens sikkerhedsorganisation kommer til at fungere fra 1. februar.

3. Undervisning i brug af maskiner igangsættes straks.

4. Høreværn påbydes ved brug af maskiner i træ-, metal- og musikværkstedet.

5. Det skal undersøges om der kan etableres en bedre akustik i køkkenet og hvad prisen er.

6. Det skal undersøges om der kan etableres en form for udsugning i Medielokalet og hvad det koster.

7. Det skal undersøges om kantineområdet kan mørklægges og hvad det vil koste.

Det Psykiske:

1. Lærerne skal til stadighed være meget opmærksomme på den enkelte elevs velbefindende og i

samråd med eleven iværksætte og følge op på mulige løsninger.

2. Eleverne skal være opmærksomme på hinandens velbefindende og tage hensyn.

3. Der skal til stadighed være fokus på, om der foregår mobning på skolen og iværksættes samtaler

herom, hvis det sker.

4. På højskoledage kan emnet behandles generelt.

5. Netværk skal fortsat udvikles gennem sociale aktiviteter samt på Værkstedsture

Opfølgning.

Med udgangspunkt i Undervisningsmiljøvurderings handleplan vil Haderslev Produktionshøjskoles forstander sammen med elevernes sikkerhedsrepræsentant samt en repræsentant fra elevrådet foretage en

mundtlig evaluering. Evalueringen fortages værkstedsvis og vil finde sted i maj måned.