Information Håndværk Medie Træ/service Køkken Pedel Tekstil Musik
Værdigrundlag

Haderslev Produktionshøsjkoles værdigrundlag.

Haderslev Produktionshøjskole er et trygt sted at komme som elev. Her er respekt for det enkelte menneske

og en forståelse for at "Ting ta'r tid" og hvis læring skal være mulig, skal eleven opleve at blive set

og mødt med både omsorg og udfordringer.

Vi skaber et læringsmiljø, der tager hensyn til både fællesskabet og den enkelte elevs individuelle behov

og muligheder for læring, udvikling og udfoldelse.

Det gør vi ved at opstille rammer der både er:

. Rummelige og fleksible.

. Synlig og tydelige..

Haderslev Produktionshøjskoles læringsmiljø er kendetegnet ved:

. At vi accepterer, at mennesker har forskelligt udgangspunkt for deres udviklings- og læringsproces.

. At vi forventer åbenhed og villighed til at indgå i et samarbejde om såvel en personlig, social og

fagligt udvikling.

. At vi til stadighed spejler, udfordrer og støtter elevernes udviklingsproces, så de bliver mere reflekterende

og dermed når frem til større selverkendelse / selvværd.

. At læreren er en klar og tydelig rollemodel.

. At vi stiller krav om, at alle overholder skolens regler.

Læring gennem praksis betyder at:

. der er plads til at prøve, fejle og prøve igen indtil det, der produceres har værdi for andre.

. følge en arbejdsproces fra start til slut.

. fastholde eleverne i den givne opgave.

. se resultatet af sine handlinger.

. opleve glæden ved et færdigt produkt.

Haderslev Produktionshøjskole understøtter elevernes søgen efter identitet og mening.

Det gør vi ved at: . Give dem mulighed for at udvikle sider af sig selv som er blevet forsømt/glemt.

. Se eleven som vedkommende er og i dialog indkredse hvad de har brug for i deres dannelsesproces.

. Støtte dem i deres evne til at træffe valg og indse at ethvert valg medfører konsekvenser.

. Skabe rammer for fælles oplevelser og samvær herunder sociale relationer og venskaber m. v.

Fællesskabet støtter den enkeltes refleksion og søgen efter identitet gennem spejlinger og møder med andre

mennesker og kulturer.